Tingretten kom til at SBS hadde gjort seg skyldig i ett tilfelle av grovt uaktsomt bedrageri (strl. § 271 a) og at SBS dessuten hadde feilfakturert Forsvaret med omlag 14 millioner kroner. Retten fant det forøvrig bemerkelsesverdig at ledelsen i SBS ikke hadde hatt et mer bevisst forhold til vederlagsbestemmelsene i kontrakten og påpekte at den interne kontrollen i SBS generelt hadde vært svak. Det ble også vist til at det forelå mangelfulle rutiner og prosedyrer, samt sviktende intern kommunikasjon ved gjennomføringen av prosjektet.

Tingretten fant likevel ikke grunn til å bruke foretaksstraff mot SBS, idet det beregnede overfakturerte beløpet ble ansett å måtte tilskrives en annen kontraktsforståelse enn det påtalemyndigheten la til grunn, samt at det feilfakturert beløpet var beskjedent i forhold til kontraktens totale størrelse. Det ble også lagt vekt på at SBS allerede hadde tilbakebetalt 75 millioner kroner til Forsvaret.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.