I 2009 blei forvaltaren informert av ein bank om at ei av deira kundar ønskte å kjøpe ein større post aksjar i teknologiselskapet Q-Free ASA. Forvaltaren blei spurt om han ville selje dei aksjane han forvalta i selskapet. Trass i at han hadde innsideinformasjon om dette kjøpet, formidla han same dag desse opplysningane til styreleiar og administrerande direktør i Q-Free ASA.

Lagmannsretten har vurdert saka slik at styreleiaren og direktøren ikkje var uvedkommande for informasjonen om aksjekjøpet, og følgeleg frifunne forvaltaren for anklaga om å ha gitt innsideinformasjon til uvedkommende, jamfør verdipapirhandellova § 3-4, første ledd.

ØKOKRIM er usamd i lovforståinga lagmannsretten har lagt til grunn og ankar saka til Høgsterett.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157.