Mannen ble 14. mars i år ringt opp av en person som hadde skutt en ulv. I samtalen prater skytteren om at han skal hente diesel hos tiltalte og deretter brenne opp ulven, og tiltalte svarer: «Ja. Ja, det er greit det.» Tingretten kom etter å hørt samtalen og tiltaltes forklaring til at det var «tvil om om tiltalte faktisk forsto eller holdt det for overveiende sannsynlig at det hadde funnet sted ulovlig felling av ulv, og at han i så tilfelle forsettlig og med hensikt forsøkte å medvirke til at bevis knyttet til dette ble tilintetgjort ved å bistå med diesel for å brenne ulveskrotten».

En annen person ble ved Sør-Østerdal tingretts tilståelsesdom 11. september 2014 dømt til 16 dagers fengsel for å ha fraktet ulveskrotten til et uthus cirka to kilometer unna åstedet. Han anket over straffutmålingen, og anken skal behandles i Eidsivating lagmannsrett 9. januar 2015.

Mannen som skjøt ulven er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 152b annet ledd nr 1. Den saken skal behandles i Sør-Østerdal tingrett i uke 10 og 11 2015.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf. 996 24 976