Kommisjonen har ved avgjørelse av 22. april 2010 avvist begjæringen om gjenåpning. Kommisjonen uttaler blant annet at: ”Tingrettens dom fremstår som grundig, og kommisjonen kan ikke se at tingretten har operert med et galt bevistema. Det er heller ikke holdepunkter for at tingretten har stilt for små krav til bevis for domfellelse”.
 

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Bård Thorsen, tlf. 414 54 172