Sommeren 2023 ble etterforskningen igangsatt mot advokaten i Schjødt, etter omtale i media.

Etterforskningen av saken har vært grundig og har blant annet bestått av en rekke vitneavhør og innhenting av skriftlig materiale, sier Trude Stanghelle, førstestatsadvokat og påtaleansvarlig for saken.

Henlagt på grunn av bevisets stilling
Grov korrupsjon er et alvorlig straffbart forhold med en strafferamme på 10 år. For å straffes for korrupsjon må det foreligge et klart klanderverdig forhold. Det er ikke tilstrekkelig at handlingene er kritikkverdige. Etter en samlet vurdering av etterforskningsmaterialet er forholdet henlagt på grunn av bevisets stilling. 

Beviskravet i straffesaker er strengt. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om skyld og at dette kan bevises i retten. En henleggelse på grunn av bevisets stilling innebærer at Økokrim vurderer at beviskravet ikke er oppfylt i denne saken og dermed ikke kan tas til retten, sier Stanghelle.

Det er samme beviskrav som gjelder for påtalemyndigheten som for domstolene, noe som innebærer at enhver rimelig tvil skal komme mistenkte til gode.

Kontakt: 
Trude Stanghelle
Førstestatsadvokat
trude.stanghelle@politiet.no

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)

Aktuelle saker: 
•    Økokrim åpner etterforskning mot advokat etter mistanke om korrupsjon