Utruskapen omfattar uberettigede overføringer av til saman vel 6 millionar dollar frå eitt riggselskap der tiltalte var styreleiar. Mannen vart og dømt for brot på meirverdiavgiftslova, bokføringslova og likningslova i samband med eit anna selskap der han var styreleiar og dagleg leiar. Domfelte må betale erstatning til selskapet på 6 millionar dollar og sakskostnadar på 100.000 kroner. Han blei frifunne for brot på aksjelova og eit tilfelle av brot på likningslova.

I domen fra januar 2015 heiter det at «tiltalte har misbrukt den tillit han hadde i kraft av sitt styreverv i selskapet. For aksjemarkedet er det av grunnleggende betydning at tillitsmenn i slike selskap er seg sitt styreansvar bevisst. Det samme gjelder i forhold til långivere. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor streng reaksjon overfor den type alvorlig tillitsbrudd som det her er tale om».