Et utvalg av Økokrims nyere høringsuttalelser (alle er i PDF-format)
04.01.2016 Høring – advokatlovutvalgets utredning
02.12.2015 Høring – Regnskapslovutvalgets utredning – ny lov om regnskapsplikt

27.02.2015

Høring – Anmeldelse enkeltpersoner – konkurranseloven

21.11.2014

Høring – Registrering av innsamlinger – ØKOKRIMs uttalelse

31.10.2014

Høring – NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet)

25.09.2014

Høring – Endringer i arbeidsmiljølovens og allmenngjøringslovens straffebestemmelser mv.

17.09.2014

Høring – Motorferdselloven

10.09.2013

Høring – Politianalysen

02.08.2013

Høring – Rapport om land-for-land-rapportering

15.06.2013

Høring – Forslag til eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre

23.05.2012

Høring – Mer effektiv konkurranselov

27.02.2012

Høring – Juryutvalget – når sant skal skrives

06.02.2012

Høring – forslag til bestemmelser om land-for-land rapportering

10.11.2011

Høring – Politiregisterforskrift

03.10.2011

Høring – Industrielle rettigheter mv.

16.03.2011

Høring – diverse endringer i verdipapirhandelloven, Verdipapirforskriften, verdipapirregisterloven og Finanstilsynsloven

08.03.2011

Høring – Statsadvokatrollegruppen

11.10.2011

Rapport fra arbeidsgruppen for csrrapportering

09.08.2010

Høring – forslag til lovendringer

26.07.2010

Tillegg til høringssvar til NOU 2009:15 Skjult informasjon – Åpen kontroll

30.04.2010

Uttalelse – metodekontrollutvalgets evaluering (NOU 2009:15)

12.04.2010

Uttalelse – datalagringsdirektivet

01.11.2009

Uttalelse – kapitalfluktutvalgets utredning

11.06.2009

NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser

02.03.2009

Forslag til lovendringer for å styrke håndhevingen av konkurranseloven

16.01.2009

NOU 2008:16 om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Ønsker du høringsuttalelser fra 2008 eller tidligere? Ta kontakt med oss her.