Etter Økokrims mening førte en rekke feil og mangler ved anlegget til at deler av anlegget havarerte under uvær natt til 13. januar 2007. Som følge av havariet rømte ca 300 000 regnbueørret. Regnbueørreten er svært robust, og representerer derfor en trussel mot villbestanden av fisk i havet.

Det foreligger få straffesaker på dette område og saken er derfor også av prinsipiell betydning. Rømt oppdrettsfisk er også et prioritert område for Økokrims miljøteam og Riksadvokaten ga tidligere Økokrim i oppdrag å etablere og lede en arbeidsgruppe som skulle belyse omfanget av problemet knyttet til rømt oppdrettsfisk. Arbeidsgruppen la frem sin rapport 7. februar i år.

Fiskeridirektoratet, Region Vest anmeldte Sjøtroll Havbruk AS til politiet den 8. februar 2007, for overtredelse av akvakulturloven. Saken er også anmeldt av Bellona den 18. januar 2007. Økokrim overtok saken i mars 2007.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.