Domfelte var på tidspunktet for handlingen administrerende direktør i selskapet han ble dømt for å handle obligasjoner i. Det er første gang domstolene tar stilling til en sak om innsidehandel med obligasjoner og Høyesterett fastslår at straffen for innsidehandel med obligasjoner - og andre finansielle instrumenter - skal fastsettes etter samme norm som når det er innsidehandlet med aksjer.

I dommen heter det blant annet: ”obligasjonsmarkedet (er) svært viktig, og det er helt sentralt at investorene kan ha tillit til det. (Domfeltes) innsidehandel var egnet til å svekke tilliten til markedet”. Domfelte hadde tilstått forholdet, hvilket medførte redusert straff.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.