I den første dommen fra Høyesterett om slik miljøkriminalitet i oppdrettsnæringen, uttaler Høyesterett "Etterlevelse av regelverket, også med hensyn til rapportering, har avgjørende betydning for de naturinteresser som berøres".  

Gjennom feilrapportering om tellinger av lakselus avverget produksjonssjefen ved syv tilfeller i perioden 2010-2011 at bedriften fikk pålegg fra Mattilsynet om å gjennomføre lakselustellinger. Saken omfatter også feilrapportering som ble gjort for å skjule ulovlig høy fisketetthet.

Høyesterett reduserte straffen noe fra lagmannsrettens dom på 90 dager, og viser til at det i straffutmålingen må tas et visst hensyn til at tiltalen innebærer en skjerpet holdning til slike overtredelser, og legger også vekt på den uforbeholdne tilståelsen og at forholdene ligger langt tilbake i tid. 30 dager av straffen er gjort betinget.

ØKOKRIM mener dommen er av stor prinsipiell betydning når det gjelder bevisst feilrapportering til myndighetene, ikke bare innenfor oppdrettsnæringen, men også i andre virksomheter der miljøhensyn gjør seg gjeldende.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Aud Slettemoen, tlf. 488 87 972