Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til gjaldt foretakstraff og oppreisning for brudd på arbeidsmiljøloven. Saken gjaldt en ansatt hos en norsk sementprodusent som falt ni meter ned fra en usikret plattform og som ble 100 prosent ufør på grunn av skadene han pådro seg i fallet.

Høyesterett kom til at foretaksstraff burde idømmes. Bedriftens HMS-system var ikke mangelfullt i seg selv, det dreide seg derfor om systemsvikt. Retten mener bedriftens kontrollsystem burde ha fanget opp faremomentene ved plattformen, som på grunn av utformingen fristet til bruk av den usikrede delen. I dommen heter det blant annet at ”fallulykker er et stort problem i arbeidslivet” og at ”arbeidsmiljøloven § 19-1 tredje ledd skjerper aktsomhetskravet ved overtredelser som har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse. Dette innebærer at foretaksstraff er særlig egnet i slike tilfeller.” Bedriften , som tidligere var frifunnet i ting- og lagmannsrett, fikk en bot på en halv million kroner for brudd på arbeidsmiljøloven om fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.