Hovedmannen ble i tingretten dømt til 90 dagers fengsel og tre års tap av retten til jakt og fangst. Eidsivating lagmannsrett avviste mannens anke, og viste til at sakens beviser ikke etterlater noen tvil om at mannen skjøt bjørnen, og at straffutmålingen ikke står i noe åpenbart misforhold til de straffbare handlinger. Nå har Høyesterett forkastet mannens anke over denne avvisningen og dommen er dermed rettskraftig.
 
To andre domfelte i saken, som begge ble dømt til 45 dagers fengsel med deler av dommene gjort betinget, samt til tap av retten til jakt og fangst i to år, i tillegg til inndragning av våpen og verdi av hund og bil, vil få anke over straffutmålingen behandlet av Eidsivating lagmannsrett. 
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Aud Slettemoen tlf. 488 87 972.