De tre hadde ulike roller i to selskaper som gikk konkurs høsten 2015, og ble dømt til mellom 60 og 45 dager i fengsel i en ØKOKRIM-sak i november i fjor. Høyesterett har nå gitt Økokrim medhold i forståelsen av straffeloven 1902 § 283 første ledd bokstav b. Bestemmelsen tilsvarer straffeloven 2005 § 404. Dommen avklarer at bestemmelsen omfatter handlinger som reduserer verdien på et formuesgode, og at bestemmelsen ikke er begrenset til handlinger som gjør at formuesgodet unndras og er borte.

Videre kom Høyesterett til at det ikke hadde betydning at det aktuelle formuesgodet – produksjonstegninger til containere – eventuelt var eid av et datterselskap og ikke direkte av de insolvente selskapene. Det ble ansett tilstrekkelig at handlingen, dersom datterselskapet var eier, var egnet til å redusere verdien av morselskapets aksjer i datterselskapet.  

- Dommen bidrar til å avklare at verdireduserende handlinger kan være straffbar formuesforringelse, og at bestemmelsen i mange tilfeller kan anvendes i konsernforhold, sier statsadvokat Jens H. Bachke i ØKOKRIM.

Les avgjørelsen her (lenke)