Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Men spørsmålet om foretaksstraff skal ilegges, avhenger av en bred skjønnsmessig helhetsvurdering.

I denne saken fant Høyesterett at allmennpreventive hensyn, handlingens grovhet og selskapets manglende retningslinjer, instrukser, opplæring og kontroll klart tilsa at foretaksstraff idømmes. Men under henvisning til at forholdet ikke ble avgjort innen rimelig tid etter at det ble oppdaget, at foretaket har foretatt flere tiltak for å forhindre korrupsjon i framtiden og at lovbruddet har ført til omfattende reaksjoner eller risiko for slike i andre sammenhenger, kom retten til at foretaket frifinnes.

Straffansvar for ansatte i foretaket er avgjort i tidligere rettssaker.