Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var om innsideforbudet inntrer når man har forhåndskunnskap man kan tjene penger på å misbruke, eller om man i tillegg må kunne fastslå at hendelsen var egnet til å utløse en kursendring over en minimumsterskel. Høyesterett fastslår at det «ikke kan innfortolkes et særlig kvantitetskrav i tillegg til» den fornuftige investortesten. Høyesterett bekreftet videre at: «det er nok at investoren sannsynligvis vil bruke opplysningene som en del av sitt beslutningsgrunnlag, dersom han ser at den sannsynligvis vil utløse en gevinst».

Påtalemyndighetene mener dette innebærer en viktig bekreftelse på at dersom man blir forhåndsinformert om en hendelse som man forstår (eller burde forstå) at man kan tjene penger på, så har man ikke lov. Det vil i så fall innebære en straffbar berikelse på markedets bekostning.

Dermed er tingrettens frifinnelser av en journalist og hans far i den såkalte Nettavis-saken, opphevet. Journalisten ble i tingretten frifunnet til tross for at han i januar 2006 hadde forhåndskunnskap om en negativ artikkel om Det Norske Oljeselskap ASA (DNO) da han solgte sine DNO-aksjer samt tilskyndet sin far og en megler til salg av DNO. Faren, som stod tiltalt for ulovlig innsidehandel, ble også frifunnet. Tingrettens frifinnelser var basert på at forhåndskunnskap om den kommende artikkelen ikke var innsideinformasjon slik at handlingene, og gevinstene de oppnådde, derfor var lovlige. Høyesterett har nå kommet til at denne lovanvendelsen var gal.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436