Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til, var hvorvidt en sentral revisormedarbeider ved mangelfull revisjon av et regnskap som inneholder feil, også kan straffes for medvirkning til brudd på regnskapsloven. Domfelte var tidligere dømt i lagmannsretten for overtredelse av revisorloven, men frifunnet for overtredelse av regnskapsloven. 

Høyesterett har nå stadfestet at en revisor eller en revisormedarbeider kan holdes strafferettslig ansvarlig også i forhold til regnskapsloven hvis regnskapet er uriktig, og revisor ved svak revisjon ikke har avdekket regnskapsfeilene, men har avgitt ren revisjonsberetning. Dette i tillegg til straffansvar etter revisorloven. Høyesterett uttaler blant annet at: 

"Når revisor avgir ren revisjonsberetning til tross for mangelfull eller unnlatt revisjon, finner jeg det ikke tvilsomt at vedkommende aktivt bidrar til at revisjonsklienten fastsetter et uriktig årsregnskap. (...) Beretningen gjør det mulig å fastsette det uriktige regnskapet som selskapets årsregnskap."

Høyesterett uttalte videre at overtredelsene under normale omstendigheter ville ha medført ubetinget fengselsstraff, men at tidsmomentet i nærværende sak tilsa at straffen ble gjort betinget.

Ansvarlig partner er tidligere dømt til betinget fengsel for brudd på revisorloven. Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Bård Thorsen tlf. 414 54 172.