Lagmannsretten fann det bevist at pengane var utbyte frå straffbare handlingar, og avgjorde at dei skulle verte inndregne. Dommen vart anka til Høgsterett, som no har nekta høve til å fremje anka. Dermed vert dommen ståande som endeleg. Pengane, som vart beslaglagde i 2014, vert no inndregne til den norske staten.
 
Utbytet vart overført til norske kontoar frå kontoane til føretak registrert i skatteparadis, som igjen fekk pengane overførte frå personar og føretak i Russland. 
 
Dette er ei viktig avgjerd. Vi vonar ho sender eit signal om at Noreg ikkje er eit land å kvitvaske pengar i, seier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim.
 
Bevisinnhenting i utlandet
Pengane har i hovudsak kome frå utanlandske føretak som var eigde eller kontrollerte av ein person som var involvert i ei lovleg logistikkverksemd. Etterforskinga har ført Økokrim til land som Kypros, Latvia og Sveits.
 
Det er no endeleg avgjort at pengane som har enda opp på den russiske statsborgaren sine kontoar i Noreg, ikkje var pengar han hadde skaffa seg på lovleg vis, seier Berge.
 
Den straffbare verksemda vart fanga opp gjennom rapportar om mistenkjelege transaksjonar frå norske bankar til Eininga for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. Meldingane ga eininga grunn til å melde høvet til politiet.
 
Kontakt:
kommunikasjon.okokrim@politiet.no 
tlf. 23 29 10 30 (08.00-15.00)