Funcoms tidligere nestleder i styret, selskapets tidligere administrerende direktør og den tidligere finansdirektøren i Funcom ble for to uker siden dømt til ubetingede fengselsstraffer for innsidehandel i en dom fra Oslo tingrett. De tre domfelte ble også idømt inndragning av vel 13 millioner kroner. De delene av tiltalen som kun var knyttet til spillet "The Secret World" ledet ikke til domfellelser for noen av de fire tiltalte.

ØKOKRIM har nå besluttet ikke å inngi selvstendig anke i saken. Beslutningen innebærer at de domfelte får muligheten til å avslutte saken med tingrettens dom. Dersom de domfelte velger å anke, vil ØKOKRIM vurdere å motanke.
 
- Beslutningen om ikke å inngi selvstendig anke, innebærer ikke at ØKOKRIM er enig i hele dommen. Når vi vurderer hvorvidt en dom skal ankes, foretar påtalemyndigheten alltid en bred helhetsvurdering, hvor blant annet prosessøkonomiske hensyn skal hensyntas. I denne saken har vi også tatt i betraktning at tre sentrale personer i selskapets daværende ledelse er dømt til ubetingede fengselsstraffer, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i ØKOKRIM.
 
En av de fire tiltalte i saken ble frifunnet av Oslo tingrett. Beslutningen om ikke å inngi selvstendig anke innebærer at denne personen nå er rettskraftig frifunnet og skal anses som uskyldig.
 
Kontaktperson hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Christian Koss for kommentarer, tlf.: 952 15 436, epost: hckoss@politiet.no