Journalisten ble i tingretten frifunnet til tross for at han i januar 2006 hadde forhåndskunnskap om en negativ artikkel om Det Norske Oljeselskap ASA (DNO) da han solgte sine DNO-aksjer samt tilskyndet sin far og en megler til salg av DNO. Faren, som stod tiltalt for ulovlig innsidehandel, ble også frifunnet. Tingrettens frifinnelser var basert på at forhåndskunnskap om den kommende artikkelen ikke var innsideinformasjon slik at handlingene, og gevinstene de oppnådde, derfor var lovlige. 

Spørsmålet lagmannsretten skulle ta stilling til var om innsideforbudet inntrer når man har forhåndskunnskap man kan tjene penger på å misbruke, eller om man i tillegg må kunne fastslå at hendelsen var egnet til å utløse en kursendring over en minimumsterskel. Tingretten hadde lagt til grunn at terskelen varierer fra to til ti prosent.  

Borgarting lagmannsrett understreker at forbudet skal ramme misbruk av kurssensitiv informasjon på markedets bekostning, og at overtredelser kan sammenlignes med et tyveri. Lagmannsretten fastslår at det er tilstrekkelig for å utløse innsideforbudet at en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte opplysningene som en del av grunnlaget for sin investeringsbeslutning. Lagmannsretten fant tingrettens frifinnelser basert på feil lovforståelse og opphevet disse.   

Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.