Bakgrunnen for forelegget er at en eller flere ansatte i kommunen i perioden fra 1998 til våren 2002 tillot at bedriften Petro Oil AS i forbindelse med behandling av farlig avfall, ved en rekke anledninger slapp ut betydelige mengder hovedsakelig prosessvann direkte ut i Kilsfjorden og uten at kommunen hadde oversikt over hvilke miljøgifter som kunne bli sluppet ut. Dette tillot kommunen tiltross for at slik tillatelse eventuelt skulle vært gitt av Statens forurensningstilsyn.
Videre leverte Petro Oil AS ved en rekke anledninger en betydelig mengde farlig avfall på den kommunale søppelfyllingen til tross for at kommunen ikke hadde tillatelse til å ta imot farlig avfall og det ble ikke foretatt noen kontroll og/eller tilstrekkelig kontroll fra kommunens side på hva bedriften leverte.
Tidligere daglig leder i Petro Oil AS er i Agder lagmannsretts dom av 30. mars 2006 idømt en straff av fengsel i 3 år og inndragning av vinning med 4 millioner kroner.

Denne sak er ikke rettskraftig, i det den er anket til Høyesterett, som skal behandle ankene over straffutmålingen og anken over inndragningen.


Kontaktperson i ØKOKRIM: Kst. førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf. 91 64 60 13