Handlingene ble begått i 2010, og felles for de straffbare forholdene var at de tiltalte misbrukte tillit for å tilgodese selskapsgruppens egne selskaper, på bekostning av andres interesser, når selskapsgruppen var i en presset økonomisk situasjon.

Lagmannsretten uttaler at forretningslivet lider stor skade ved slike tillitsbrudd, og at det er svært vanskelig å verne seg mot slike handlinger. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at det må reageres strengt. Lagmannsretten har skjerpet den samlede straffen for hovedmannen med ett år fra tingrettens avgjørelse.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf. 414 541 72