To personer er dømt til fengsel i hhv. 3 år og 2 mnd. og 2 år og 8 mnd. for medvirkning til grovt skattesvik i forbindelse med salg av telekort for Lycatel og Lycamobile i Norge i perioden 2010-2016. Fire måneder av straffen er gjort betinget. Lycamobile har vedtatt et forelegg på kr. 3,5 millioner for forholdet. En av de domfelte ble også ilagt inndragning på kr. 825 000.

De domfelte etablerte et system i sitt arbeid for Lycamobile, hvor de la til rette for at forhandlere av telekort kunne kjøpe disse av Lycatel og Lycamobile kontant, uten å bli fakturert. Fakturaene ble istedenfor utstedt til et nettverk av stråselskaper. På denne måten medvirket de til at forhandlerne unnlot å opplyse om kommisjonsinntekter på til sammen 57,3 millioner kroner til skattemyndighetene. Unndratt skatt utgjorde ca. 21,4 millioner kroner.

Oslo tingrett legger til grunn at de tiltalte hadde medvirket på en måte som i særlig grad vanskeliggjorde oppdagelsen, og at metoden de benyttet var "særlig avansert og klanderverdig"

– Dette er en alvorlig skattesviksak som har et organisatorisk preg og involverer mange aktører. Organiserte skatteunndragelser fører til konkurransevridning og motvirker sunn konkurranse i næringslivet. Det er viktig å reagere strengt i slike saker, hvor fellesskapet har blitt påført store tap, og de domfelte i tillegg har utnyttet sårbare personer som stråmenn, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie.

Forelegget mot Lycamobile på 3,5 millioner kroner legger til grunn at foretaket ikke har hatt de nødvendige rutiner på plass og kontroll for å forebygge lovbruddet begått av de domfelte.  

– Lycamobile kunne med enkle tiltak ha forebygget muligheten for skattesviket, og forelegget gjenspeiler det ansvar de hadde og alvorlighetsgraden i saken, sier Kavlie.

Kontaktperson:
Geir Kavlie, førstestatsadvokat
Tlf. 410 24 592