For det første firmaet manglet for eksempel advarsler om mulige allergi- og irritasjonsvirkninger og negative miljøeffekter på enkelte etiketter. Særlig av hensyn til malere og andre som bruker fugemasse, maling osv i det daglige er det viktig at helseinformasjonen fra leverandørene er fullstendig og korrekt. For miljøet er det uheldig om brukerne ikke får fullgod informasjon om at produkter er giftige for vannlevende organismer og lignende.
 
Begge firmaene hadde mangler ved rapporteringen til Produktregisteret, som fører kontroll med omsetning av kjemiske stoffer i Norge. Det ene foretaket hadde for eksempel ikke meldt inn etsende vaskemidler. Det var også mangler ved de bøtlagtes internkontroll, til tross for at Statens forurensningstilsyn hadde påpekt dette ved to inspeksjoner før de som lå til grunn for anmeldelsen til Økokrim.
 
Leverandøren som fikk den minste boten har vedtatt forelegget.
 
Kontaktperson: Politiadvokat Tarjei Istad, tlf 99 62 49 76.