Forholdet skjedde i september 2007 i det de skulle ta opp oppdrettsnøter fra lokaliteten. Til tross for at de oppdaget den døde fisken ved opptaket av første not fortsatte de å ta opp ytterligere minst fem nøter med død fisk med den følge at ca. 1500 - 2000 kilo død sykdomsinfisert oppdrettsfisk rant ut i sjøen. Fisken var infisert av Pankreas disease, som er en alvorlig og smittsom fiskesykdom.
 
Økokrim ser på saken som alvorlig fordi forholdet skjedde ved opptak av minst seks oppdrettsnøter og at det forelå fare for omfattende smittespredning inn mot det nasjonale laksevassdraget Rauma, en nasjonal laksefjord og andre oppdrettsanlegg.
 
Selskapet er bøtlagt for overtredelse av matloven og akvakulturloven for blant annet ikke å ha utvist nødvendig aktsomhet, slik at det oppsto fare for spredning av smittsom dyresykdom og for å ha unnlatt å utarbeide skriftlig dokumentasjon med kartlegging av risiko samt unnlatt å føre tapet av fisken inn i driftsjournalen.
 
Selskapet har fått frist til 23. juni 2009 med å ta stilling til om de vedtar forelegget.
 
Kontaktperson: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, Økokrim tlf. 916 46 013