Forelegget er rettet mot Cabu Chartering AS som er et selskap indirekte eid av Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness som er konsernspiss i rederiet Torvald Klaveness.

Det straffbare forholdet gjelder bestikkelse av høytstående beslutningstaker i Bahrain i perioden juli 2003 - mars 2004. Bestikkelsene ble foretatt i forbindelse med en fraktavtale rederiet hadde med Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) om frakt av alumina (råstoff til aluminiumsproduksjon) fra Australia til Bahrain. Alba var den gang eid 77 prosent av staten Bahrain.

Rederiet varslet i august 2010 ØKOKRIM om mistanker om bestikkelser og iverksatte egen granskning. Funnene fra granskningen ble i april 2011 overlevert ØKOKRIM som startet etterforsking i saken. ØKOKRIM har fått god bistand fra myndigheter i Sveits, Storbritannia, Guernsey og USA.  Bestikkelsene var fordekt som kommisjoner og ble betalt til en bankkonto i Sveits tilhørende et selskap registrert på British Virgin Islands kontrollert av en mellommann bosatt i London. Fra bankkonti som denne mellommannen disponerte i Sveits og på Guernsey ble det betalt penger til bankkonti i Sveits, Liechtenstein og Luxembourg kontrollert av et medlem av kongefamilien i Bahrain som på det aktuelle tidspunktet både var oljeminister i Bahrain og styreformann i Alba.

Det er meget positivt at rederiet selv varslet ØKOKRIM. Personer i rederiet ble imidlertid kjent med at det forelå mistanker mot den aktuelle mellommannen i februar 2008, men rederiet iverksatte interne undersøkelser først i 2010 da Alba stilte spørsmål rundt rederiets forhold til mellommannen. Etter at ØKOKRIM ble kontaktet, har rederiet imidlertid reelt bidratt til å opplyse saken og samarbeidet godt, blant annet ved å gi ØKOKRIM innsyn i underlagsmaterialet for granskningen og ved å lempe taushetsplikten for internadvokater. Dette har medført en klar reduksjon av boten.

Ved fastsettelse av boten er det i skjerpende retning lagt betydelig vekt på at bestikkelsene gjelder person på ministernivå og at utbetalingen av bestikkelsene var forankret i rederiets daværende øverste ledelse. Videre er hensyntatt størrelsen på bestikkelsene, som ØKOKRIM legger til grunn utgjorde cirka 9 millioner kroner.
 

ØKOKRIM har i formildende retning lagt betydelig vekt på at avtalen med mellommannen om «kommisjon» var en løpende avtale inngått før norsk korrupsjonslovgivning ble strammet inn med virkning fra 4. juli 2003. Det straffbare forholdet som rederiet bøtelegges for består i at rederiet unnlot å terminere avtalen med mellommannen da nye korrupsjonsbestemmelser var trådt i kraft, slik at "kommisjonene" ble utbetalt frem til våren 2004.

ØKOKRIM har etter en samlet vurdering for hver av personene som har vært siktet i saken, særlig på grunnlag momentene nevnt over, herunder at forholdet ble avsluttet våren 2004, avgjort sakene mot disse med påtaleunnlatelser. De preventive hensyn anses i dette tilfellet å være tilstrekkelig ivaretatt ved reaksjonen mot selskapet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf  911 15 460

 

Om tilgrensende sakskomplekser etterforsket i andre land:

I Storbritannia ble det den 10. desember 2013 avsagt frifinnende dom mot personen som også var mellommann mellom Cabu Chartering AS og Alba, jf. pressemelding fra Serious Fraud Office:

I USA vedtok Alcoa Inc. og Alcoa World Alumina Limited den 9. januar 2014 bøter og inndragning på til sammen 384 millioner USD for blant annet korrupsjon knyttet til salget av alumina fra Alcoa of Australia til Alba, se pressemeldinger fra henholdsvis U.S. Department of Justice og U.S. Security and Exchange Commission: