Økokrim og PST har publisert en ny nasjonal risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering. For hvitvasking er trussel- og risikobildet særlig preget av den økte digitaliseringen vi ser både i økonomien og i samfunnet generelt. 
 
Økokrim forventer at kriminalitet utført ved hjelp av digitale verktøy vil øke. Digitalisering i kombinasjon med sosial manipulering er en spesielt stor trussel i dagens kriminalitetsbilde. Såkalte pengemuldyr brukes i økende grad for å hvitvaske penger fra kriminelle handlinger. 
 
- Folk kan uforskyldt eller bevisst bli en del av alvorlig kriminalitet. Hvis man ikke vet hvor penger kommer fra, må man være varsom. Det er spesielt alvorlig at unge og andre sårbare personer utnyttes, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. 
 
Høy risiko blant banker og betalingsforetak
Banker, betalingsforetak og agenter for utenlandske betalingsforetak vurderes å ha høy risiko for å bli benyttet til hvitvasking av utbytte fra kriminalitet. 
 
Stadig flere nye betalingsaktører gir nye sårbarheter. Både fordi nye digitale tjenester fører til økt globalisering og bruk av grensekryssende tjenester, og ved at det er utfordrende å dele informasjon på tvers. 
 
Betalingsforetak, advokater og regnskapsførere vurderes å ha høyere risiko enn i forrige NRA, primært på grunn av bedre informasjonsgrunnlag. Blant advokater har eksempelvis Tilsynsrådet avdekket alvorlige mangler.
 
- Risikovurderingen vår skal være et grunnlag for å sette inn risikodempende tiltak på alle nivåer både i privat og offentlig sektor. Profesjonelle aktører har et stort selvstendig ansvar for å hindre hvitvasking, sier Lønseth. 
 
Kryptovalutavekslere knyttes til digital kriminalitet
Bruk av kryptovalutavekslere og miksere er en hvitvaskingsmetode som har høy risiko for å bli brukt til digital kriminalitet. Risikoen knyttet til norske tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta vurderes imidlertid ikke å være så høy, fordi kriminelle hovedsakelig bruker utenlandske vekslingstjenester.
 
 
Fakta om nasjonal risikovurdering- (NRA)
NRA 2022 er utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Økokrim har utarbeidet risikovurderingen for hvitvasking, mens Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har utarbeidet risikovurderingen for terrorfinansiering. Ved utarbeidelsen er det innhentet informasjon og vurderinger fra en rekke aktører i politi- og påtalemyndigheten, kontrolletater, tilsyn og privat sektor.