Mannen har kjøpt fluorholdig gass som var smuglet inn til Norge uten nødvendig tillatelse fra Miljødirektoratet og uten å betale særavgift. Deretter har han solgt gassen videre, ved hjelp av annonser på Facebook Marketplace. Dette er den tredje avgjørelsen i dette sakskomplekset. 
 
Svært klimaskadelig
Fluorholdige gasser har store negative konsekvenser for klimaet og er derfor undergitt strenge restriksjoner. I tillegg til krav om tillatelse, må det ved import betales en høy særavgift til myndighetene. Det overordnede formålet med reguleringen, er å fase fluorgasser ut, og erstatte dem med andre, mindre skadelige gasser.
 
– Det er viktig å avdekke og straffeforfølge denne typen miljøkriminalitet, både for å stanse smuglingen og for å vise at myndighetene tar denne trusselen på alvor, sier Ida Sletsjøe, politiadvokat i Økokrim. 
 
Allmennpreventive hensyn veier tungt
Ved straffutmålingen er det i dommen lagt til grunn at hensynet til allmennprevensjon må veie tungt. Dommen viser til at domfelte kjøpte og solgte en vare som det, av hensyn til klimaet, er kritisk å ha god kontroll på. Handlemåten hans vurderes i dommen som samfunnsskadelig og sterkt klanderverdig. 
 
– Domstolen sender her et tydelig signal, som bør virke avskrekkende på de som vurderer å kjøpe og selge smuglergass. Smugling av fluorholdige gasser er et stort problem i Europa.  Denne saken viser at myndighetene bruker ressurser på å bekjempe slik kriminalitet og at domstolen straffer overtredelser strengt, sier Sletsjøe. 
 
Saken er del av et større sakskompleks
Etterforskningen ble innledet etter at Miljødirektoratet fikk tips om annonser på Facebook Marketplace om salg av fluorholdige gasser. 
 
Tidligere i år ble en mann dømt i Oslo tingrett til fengsel i fire år for kjøp av smuglergass til en verdi av 11 millioner kroner og for bedrageri av en offentlig refusjonsordning for fluorholdige gasser. Dommen er anket. 
 
En bedrift i kjøle- og varmebransjen har også vedtatt et forelegg på 300 000 kroner for uaktsomt grovt heleri. Bedriften kjøpte fluorholdig gass utenom vanlige salgskanaler uten å undersøke nærmere om gassen var lovlig innført.
 
Dommen er ikke rettskraftig.
 
Kontaktperson i saken:
 
Ida Sletsjøe
politiadvokat
ida.sletsjoe@politiet.no 
930 34 457
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no  
23 29 10 30 (08.00-15.45)