Journalisten ville ikke svare på spørsmål om kontakten med kilden i tingretten og lagmannsretten.

– Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har i dom av 5. oktober 2017 kommet til motsatt resultat av de norske domstoler, og funnet at journalisten var fritatt for vitneplikt om sin kommunikasjon med kilden. ØKOKRIM tar avgjørelsen til etterretning, sier statsadvokat Henrik Horn i ØKOKRIM.

I 2011–2012 førte ØKOKRIM en straffesak for norske domstoler mot en investor for blant annet markedsmanipulasjon i DNO-aksjen. Den tiltalte ble dømt for forholdet, dommen ble endelig rettskraftig, og investoren har sonet den idømte fengselsstraffen.

Både i saken for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett hadde ØKOKRIM stevnet en journalist som vitne. Hun hadde skrevet om DNO både i papiravisen og nettavisen hun arbeidet for. Opplysningene som journalisten skrev om og hadde fått fra investoren, var uriktige og inngikk som ledd i den markedsmanipulasjonen investoren ble dømt for.

Selv om utgangspunktet er at journalister har rett til å nekte å svare på spørsmål om kommunikasjon med kilder, var det i denne saken et spørsmål om dette også gjaldt når investoren allerede hadde forklart til politiet om sin kontakt med journalisten. Dermed var også kilden kjent. Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Norges Høyesterett kom til at verken strpl. § 125 eller EMK artikkel 10 fritok journalisten for vitneplikt i en slik spesiell situasjon. Journalisten ville i tingretten og lagmannsretten ikke svare på de konkrete spørsmål hun ble stilt om kontakten med kilden.