Legen har siden midten av 80 - tallet og frem til han mistet autorisasjonen i 2001, avgitt legeerklæringer med uriktig og/eller villedende innhold til trygdeetaten som har medført/kunne medført uriktige utbetalinger fra det offentlige på ca 150 millioner kroner. Dette er i hovedsak utbetalinger knyttet til attføringsstønad og uførepensjon. Psykologen, som praktiserte uten autorisasjon, er tiltalt for bl.a. medvirkning til grovt trygdebedrageri og dokumentfalsk for minst 55 millioner.

I stedet for å foreta forsvarlige, individuelle vurderinger av helsetilstand til hver enkelt pasient, laget legen erklæringer basert på fiktivt og/eller overdrevet sykdomsbilde. Legen har i stort omfang kopiert innholdet fra tidligere utstedte legeerklæringer knyttet til andre pasienter. Hensikten har vært at pasientene, som i det vesentligste har vært av marokkansk opprinnelse, lettere skulle kunne oppnå stønad. Legen har i de fleste tilfellene selv tatt seg ekstraordinært betalt av pasientene for å skrive uriktige erklæringer slik at pasientene oppnådde urettmessig stønad.

Noen av pasientene hadde også forsikringsordninger. Legen har dermed i enkelte tilfeller medvirket til grov forsikringssvindel ved å utferdige uriktige legeerklæringer til bruk for forsikringsselskapene.

I en årrekke over forskjellige tidsperioder samarbeidet legen om trygdebedrageriene med henholdsvis en psykolog og en psykiater, som har utstedt uriktige og/eller villedende spesialisterklæringer tilpasset legens uriktige allmennlegeerklæringer. Legen har i tillegg selv ”utgitt seg for å være psykolog”, ved at han har produsert en rekke uriktige psykologerklæringer. Disse ble tilpasset allerede utstedte uriktige legeerklæringer.

I stedet for å foreta en forsvarlig individuell vurdering av den enkelte pasients helsetilstand laget psykologen uttalelser basert på fiktivt og/eller overdrevent sykdomsbilde. Blant annet benyttet hun direkte sitater fra en lærebok i psykologi. I en rekke tilfeller skrev hun erklæringer uten å ha møtt den aktuelle pasienten. Erklæringene ble i de fleste tilfellene utstedt mot betaling som oversteg vanlig honorar.

Psykologen underskrev også på en rekke blanke A4-ark og påførte sitt profesjonsstempel med tittel psykolog som hun deretter overlevert legen. Dokumentene var ment til bruk ved fremtidige søknader om ulike trygdestønader. Legen utstedte ved en rekke anledninger psykologerklæringer i navnet til psykologen, som om det faktisk var foregått konsultasjoner/behandlinger av henne.

Etter at det oppsto mistanke om forholdene, ble saken anmeldt til Økokrim av NAV (tidligere Rikstrygdeverket).

Kontaktpersoner i Økokrim:
Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf 93 21 96 28
Kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas, tlf 90 75 00 58