Etter at Kristoffersen anket tingrettsdommen, henviste Borgarting lagmannsrett den 21. september 2005 deler av saken til ny behandling i lagmannsretten; andre sider av anken nektet lagmannsretten fremmet. I tråd med praksis begrunnet ikke lagmannsretten ankenektelsen skriftlig. Domfelte anket denne ankenektelsen til Høyesterett, som 24. november samme år forkastet anken. De sidene av saken som lagmannsretten hadde henvist til ny forhandling, ble avgjort ved dom 3. april 2006. Domfelte anket denne dommen til Høyesterett, som den 24. januar 2007 besluttet å ikke tillate anken fremmet.

I 2008 og 2010 kom Høyesterett i to andre saker til at den tidligere praksisen med at lagmannsrettene kan nekte domfeltes anker fremmet uten skriftlig begrunnelse, var i strid med internasjonale menneskerettsforpliktelser. Kristoffersen begjærte sin sak gjenåpnet, og Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker tok den 18. november 2010 begjæringen til følge.

Den 26. januar 2011 besluttet Høyesteretts ankeutvalg å oppheve lagmannsrettens ankenektelse fra 21. september 2005. Samme dag ble Eidsivating lagmannsrett bedt om å foreta en fornyet prøving av domfeltes anke over tingrettsdommen fra 2004.

15. januar i år, etter to år, har Eidsivating lagmannsrett besluttet at mesteparten av anklagepunktene som førte til domfellelse i tingretten, skal henvises til ankeforhandling. Det vil si at det skal gjennomføres en ny rettssak mot Kristoffersen i lagmannsretten.

Kristoffersen har sonet det meste av straffen, men soner ikke nå.

Kontaktperson: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006

 

Ankesaken går høsten/vinteren 2013–14 for Eidsivating lagmannsrett, der avdøde Trond Kristoffersens etterlatte har trådt inn i hans sted. Rettssaken er ventet avsluttet i uke 3, 2014. Les pressemeldingen fra 1.11.13 her.