Sist oppdatert 7. januar 2015

Avgjørelsen er et resultat av en helhetsvurdering, der det blant annet er lagt vekt på behovet for å avklare mangel på samsvar mellom tingrettens straffedom og resultatet i de sivile sakene om samme forhold:

I Polar Pioneer-forholdet ble den sivile saken rettskraftig avgjort med etterligning og tilleggsskatt for flere år siden. Tingretten i straffesaken kom til motsatt resultat under dissens 2:2.

I Utbytte-forholdet foreligger det motstrid mellom straffedommen til Oslo tingrett, og dom avsagt en uke tidligere ved samme rett i den sivile skattesaken om samme forhold. Sistnevnte avgjørelse var også i samsvar med resultatet til Skatteklagenemnda som behandlet utbytte-forholdet.

Ankesaken i Arcade-forholdet over Oslo tingretts frifinnende dom i den sivile saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett i oktober.

Konsernbidrags-saken er rettskraftig avgjort ved Skatt Vests vedtak, som ikke ble påklaget av skattyter fordi selskapene var avviklet og verdiene flyttet til selskap i Cayman Islands. Forholdet er komplisert og er etter en totalvurdering ikke påanket.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Morten Eriksen, tlf. 916 46 003