Oslo tingrett avsa 22. mars dom i saken mot Siemens Business Services AS (SBS). Selskapet var tiltalt for grovt bedrageri overfor Forsvaret for ca. kr. 60 millioner kroner, i forbindelse med salg av datautstyr under den såkalte FISBasis avtalen. Tingretten kom til at SBS hadde gjort seg skyldig i ett tilfelle av grovt uaktsomt bedrageri og at SBS dessuten hadde feilfakturert Forsvaret med om lag 14 millioner kroner, men frifant selskapet da de ikke fant grunnlag for å ilegge foretaksstraff. 

Etter en helhetsvurdering har ØKOKRIM kommet frem til at vi ikke anker. I vurderingen er det tatt hensyn til at saken gjelder forhold opp til ti år tilbake i tid, at SBS allerede har tilbakebetalt 75 millioner kroner til Forsvaret og har ryddet opp ved at de ansvarlige har fratrådt stillingene sine.

Kontaktperson i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.