Børsen har tidligere konkludert med at selskapet har overtrådt bestemmelsene for løpende opplysningsplikt. Økokrim har hatt kontakt med Kredittilsynet om saken og 24. september ble den sendt over til oss for vurdering om en eventuell strafferettslig etterforsking.

Økokrim har vurdert om det er grunn til å etterforske saken og har konkludert med at det foreligger rimelig grunn til å etterforske om noe straffbart har skjedd, jfr strl. § 224.

Kontaktperson i Økokrim: førstestatsadvokat Arnt Angell, tlf 916 46 005.