Etterforskingen ble igangsatt høsten 2019. Saken var før det også omtalt i media. Mistanken som utløste etterforskingen, gjaldt mulig underslag av bitcoins som Bitcoins Norge AS oppbevarte for kunder eller bedrageri mot kundene. Økokrim har i etterforskingen gjennomgått og analysert betydelige mengder innhentet elektronisk materiale. Det er foretatt flere avhør i saken. Mistenkte har samarbeidet med Økokrim.

Økokrim har kommet til at det ikke er grunnlag for å påtale noen av forholdene. Når det gjelder mistanken om underslag, er konklusjonen at det ikke har skjedd noe straffbart. For mistanken som gjaldt bedrageri er bevissituasjonen slik at saken er henlagt på bevisets stilling

Kontaktperson i Økokrim:
statsadvokat Henrik Horn, tlf: 916 84 157