Finansieringsordningene for Den norske kirke skiller seg fra den ordningen som gjelder for de øvrige tros- og livssynssamfunnene. Den norske kirke får ikke offentlig bevilgninger basert på medlemstall, men finansieres direkte av stat og kommune. Dette innebærer at det årlig foretas en vurdering av kirkens utgifts- og inntektsbehov og deretter bevilges midler basert på dette. Andre tros- og livssynssamfunn er ikke gjenstand for slike vurderinger. For disse beregnes derimot overføringene utfra antall medlemmer. Støttebeløpet per medlem tilsvarer støtten til Den norske kirke delt på antall registrerte kirkemedlemmer. Støtten til disse er med andre ord en funksjon av eget medlemstall og av medlemstallet i Den norske kirke. For støtten til kirken, derimot, er det ikke en slik direkte kopling til medlemstallet.

Det er ikke holdepunkter for at Den norske kirke har forledet det offentlige til å gi for mye støtte ved å presentere uriktig medlemstall. Det har for øvrig vært kjent for det offentlige at kirkens medlemstall trolig har vært for høye, jf bl a skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentanter til Kirkeministeren senest i 2007. Det er heller ikke treffende å si at kirken har mottatt en for stor andel av den totale offentlige støtten til tros- og livssynssamfunn på grunn av uriktige medlemstall.

På denne bakgrunn er saken henlagt idet det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold.

Kontaktperson: Konst. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea, tlf 23 29 10 00