Høsten 2013 forelå en granskingsrapport knyttet til en rekke forhold i Troms Kraft AS. Granskingen var initiert av Tromsø Kommune som sammen med Troms fylkeskommune er eiere av selskapet. Det ble fremsatt en begjæring om gransking for Nord-Troms tingrett som 4. juli 2012 besluttet rettslig gransking av Troms Kraft AS. Et av mandatene i granskingsrapporten gjaldt Troms Kraft AS sitt bidrag til Senterpartiet på 200 000 kroner i september 2009.

Rapporten forelå 9. september 2013, og ble omtalt i media blant annet gjennom opplysninger om korrupsjon. På denne bakgrunn innhentet ØKOKRIM rapporten, og besluttet å åpne etterforsking med sikte på å få avkreftet eller bekreftet mistanken om korrupsjon. I tillegg til granskingsrapporten har ØKOKRIM mottatt et omfattende datamateriale fra gransker. ØKOKRIMs etterforsking har rettet seg mot betalingen fra Troms Kraft AS til Senterpartiet på 200 000 kroner.

Etter en helhetsvurdering har ØKOKRIM ikke funnet tilstrekkelige holdepunkter for at overføringen av de 200 000 kronene fra Troms Kraft AS til Senterpartiet representerer en ”utilbørlig fordel" " i anledning noens stilling” slik straffeloven § 276 a krever. På denne bakgrunn er saken henlagt etter bevisets stilling.

Det vises ellers til at Senterpartiet ble ilagt et forelegg i februar 2011 for brudd på bokføringsloven knyttet til blant annet fakturaen til Troms Kraft AS pålydende 200 000 kroner.

Påtaleansvarlig: førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Linn Eckhoff Dolva, tlf. 901 80 017