Norges gjennomføring av OECD-konvensjonen mot bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn er nå evaluert for tredje gang. Et hovedformål med disse evalueringene er å identifisere områder hvor konvensjonslandene ytterligere kan forbedre sin innsats på området.

OECD’s Working Group on Bribery godkjente i sitt plenumsmøte i Paris 23. juni Norges evalueringsrapport. Rapporten etterfølger et besøk i Oslo i februar av gruppens evalueringsteam. Under besøket møtte teamet en rekke representanter for offentlige myndigheter, privat sektor og det sivile samfunn.

OECD gir i sin rapport betydelig anerkjennelse til norske myndigheters arbeid mot korrupsjon, men også til privat sektor og andre aktører, for stor grad av bevissthet og kunnskap om korrupsjonsproblematikken. Også medienes viktige rolle understrekes. Etter OECDs vurdering har Norge også et velutviklet regelverk og gode systemer for å forebygge og avdekke korrupsjon.

Rapporten fremhever arbeidet som gjøres av ØKOKRIM på dette området og OECD berømmer innsatsen for å avdekke og straffeforfølge tilfeller av internasjonal korrupsjon.

Ett område der OECD foreslår å styrke innsatsen, er inndragning av økonomisk vinning av korrupsjonshandlinger.

Her kan du laste ned rapporten i PDF-format.

Pressemeldingen fra OECD finner du her http://www.oecd.org/document/59/0,3746,en_21571361_44315115_48287035_1_1_1_1,00.html

 

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland 911 15 460.