Beslutningen om å trekke anken er tatt etter en samlet vurdering med utgangspunkt i situasjonen etter at forsvarerne i desember anførte at tidligere påtaleansvarlig i saken er inhabil og at ankesaken må avvises.

Straffesakens historikk er slik: Etter anmodning fra Skatteetaten startet ØKOKRIM etterforsking tidlig i 2005. Tiltalebeslutninger ble tatt ut i 2011. Tingrettsdommen, hvor alle parter ble frifunnet, ble avsagt 3. juli 2014. Påtalemyndighetens skyldanke ble henvist til ankeforhandling ved lagmannsrettens beslutning 11. februar 2015.

De personene og foretakene som har vært anklaget i saken, er etter dette å anse som uskyldige i forhold til anklagene.