Sårbart velferdssystem
40 prosent av alle nordmenn synes svart arbeid er ok og hver femte person i yrkesaktiv alder i Norge mottar trygdeytelser. En svensk undersøkelse avdekker omfattende misbruk av trygdeordninger i Sverige, og det er grunn til å tro at dette har overføringsverdi til Norge. Et stort antall trygdemottakere, kombinert med stor sosial aksept for skattekriminalitet gir totalt sett stor nasjonaløkonomisk belastning.

 ”Norge har et av verdens mest omfattende velferdssystemer. Systemet bygger på tillit og det gjør det sårbart. Både politiet, skatteetaten og tollvesenet opplever for eksempel at det er en økning i avgiftskriminalitet begått av aktører i næringslivet, der fiktiv fakturering benyttes for å dekke over kriminaliteten.” sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

Kameraderi og profesjonelle hjelpere
Norge er et lite samfunn, der mange har ulike roller, og der det ikke alltid blir tatt nødvendige habilitetshensyn. Dette kan føre til kameraderi og beslutninger/handlinger som kan være i egne og/eller i nærstående personers interesse. Det er også ofte tette bånd mellom selgere og innkjøpere eller lobbyister og beslutningstakere. Den tradisjonelt manglende bevisstheten rundt korrupsjon i Norge kan også ha bidratt til at den har fått utvikle seg, selv om det offentlige fokuset på korrupsjon de siste årene har ført til mindre sosial aksept av denne kriminalitetsformen.

 Man ser økt bruk av profesjonelle hjelpere for å begå økonomisk kriminalitet. Disse gir hvitvaskingshandlinger større profesjonalitet og et skinn av legitimitet. ØKOKRIM mener at politi og påtalemyndighet i større grad bør være oppmerksomme på slike aktører. I tillegg er det viktig at finansnæringen jobber aktivt med interne rutiner for å forhindre fremvekst av utro tjenere.

Utslipp og ulovlig avfall
Utslipp som er et resultat av kriminalitet kommer som en ekstrabelastning i tillegg til utslippene som myndighetene allerede har gitt tillatelse til. Ulovlige utslipp kan derfor ofte representere en betydelig miljøbelastning, fordi miljøets tålegrense overskrides. Ulovlig eksport av EE-avfall (utrangerte el-artikler) til utviklingsland er en ansvarsfraskrivelse fra vestlige land. Avfallshåndtering i Afrika og Asia skjer ikke etter samme sikkerhetsstandarder som i Norge. 

Omfattende rapport
ØKOKRIMs trusselvurdering 2011-2012 er i år mer omfattende enn tidligere. I tillegg til materiale fra ØKOKRIM, bygger den på innspill fra økoteamene og miljøkoordinatorene i politidistriktene, intervjuer med skatteetaten, NAV og tolletaten, samt aktuelle norske og utenlandske analyser og forsking innen områdene. Utfordringer som knytter seg til de ulike kriminalitetsområdene oppsummeres til slutt i hvert av kapitlene.

Trusselvurderingen 2011-2012 finnes i pdf under "trendrapporter".

Kontaktperson i ØKOKRIM: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006.