Sårbar velferd
En svensk undersøkelse viser at omkring fem prosent av BNP kan unndras beskatning årlig, noe som for Norge tilsvarer omkring 136 milliarder kroner. Når det gjelder trygdeutbetalinger, viser en mørketallsundersøkelse at omkring seks prosent, det vil si rundt to milliarder kroner, av norske sykepenger går til noen som ikke skulle hatt dem. Totalt sett gir skatte- og trygdesvindel en stor nasjonaløkonomisk belastning som går utover fellesgodene.

”Svindel med skatt, avgifter og trygd er sammen med korrupsjon, arbeidsmiljø- og forurensingskriminalitet de største truslene innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i Norge i dag. Velferden vår blir sårbar når penger som skulle gått til for eksempel skole og sykehjem frarøves fellesskapet fordi noen urettmessig velger å berike seg selv. Men en sannsynlig synkende sosial aksept for korrupsjon, som trolig har sammenheng med de siste årenes offentlige oppmerksomhet på (og realitetsorientering i forhold til) denne kriminalitetsformen, viser at det går fremover på noen områder, selv om vi slett ikke kan si at det har ført til mindre korrupsjon”, sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

Farlig avfall og sosial dumping
Innenfor forurensning gir avfallshåndtering de største utfordringene. Ulovlig eksport av EE-avfall (utrangerte el-artikler) til utviklingsland er en ansvarsfraskrivelse fra vestlige land. I Afrika og Asia håndteres ikke avfall på en miljømessig forsvarlig måte. Innen arbeidsmiljøkriminalitet vurderes sosial dumping å være den største trusselen. Det synes blant annet å være en økt organisering rundt utnyttelse av utenlandske arbeidstakere, som på grunn av manglende kjennskap til språk og rettigheter stiller langt svakere enn de norske.

Organisert og profesjonelt
Man ser jevnt over en fortsatt økende organisering og profesjonalisering innen økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Proffe aktører som bankfolk, advokater, meglere eller lignende gir større profesjonalitet og et skinn av legitimitet. Når det gjelder merverdiavgiftsvindel er det i noen tilfeller etablert virksomheter kun for å gjennomføre avgiftssvindel ved fiktive fakturaer. Også når det gjelder håndtering av farlig avfall er det observert en utvikling mot at profesjonelle kriminelle tar større del av avfallshåndtering både nasjonalt og internasjonalt. ØKOKRIM mener at politi og påtalemyndighet i større grad bør være oppmerksomme på slike aktører.

ØKOKRIMs trusselvurdering bygger, i tillegg til materiale fra ØKOKRIM, på innsamlet informasjon fra politidistriktene, Kripos, Skattedirektoratet, NAV, Toll- og avgiftsdirektoratet, Klima- og forurensingsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Riksantikvaren, i tillegg til andre kilder.

ØKOKRIMs nye trusselvurdering finner du her.

Kontaktperson i ØKOKRIM: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006.