Trusselvurdering_okokrim_2018forside.jpgDigitaliseringen og globaliseringen preger også trusselbildet i resten av vårt ansvarsområde. Dette gir politiet og myndighetene nye utfordringer og stiller høyere krav til tverretatlig samarbeid. I denne trusselvurderingen beskriver vi de største truslene innen ØKOKRIMs ansvarsområde. Det overordnede trusselbildet har vært relativt stabilt siden 2015. På noen områder ser vi få, men svært alvorlige, tilfeller av lovbrudd. Andre kriminalitetsformer vurderes å være store trusler fordi det er mange lovbrudd. Her er ikke hvert lovbrudd nødvendigvis så alvorlig, men det står ofte organiserte kriminelle bak.

Politiets straffesaksarbeid vil fremdeles være viktig i kriminalitetsbekjempelsen innen vårt ansvarsområde. Men innenfor mange av kriminalitetstruslene ligger det et stort potensiale for forebygging – ikke minst i samarbeid med næringslivet.

Vurderingene i denne trusselvurderingen blir førende for prioriteringer av vår innsats. Trusselvurderingen vil forhåpentligvis også bli benyttet ved prioriteringer i andre politi- og påtaleenheter.

Kampen mot kriminalitet er tverretatlig og internasjonal. I prosessen med utarbeidelse av trusselvurderingen har vi innhentet informasjon fra politidistriktene, aktuelle kontrollorganer og søsterorganisasjoner i andre land. Vi takker for bidragene.

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea

ØKOKRIMS trusselvurdering 2018 (PDF)