Det var etterlatte etter Trond Kristoffersen, som døde i august 2013, som valgte å tre inn i Kristoffersens anke, og i lagmannsretten i år ble Kristoffersen domfelt for grovt bedrageri overfor flere banker på til sammen cirka 1,5 milliarder kroner. I tillegg omfattet dommen grov utroskap på cirka 260 millioner kroner, dokumentfalsk, regnskapsovertredelser og bo-unndragelse. Lagmannsretten idømte også erstatningskrav på til sammen nærmere 1,2 milliarder kroner. Etterlatte etter Kristoffersen anket dommen til Høyesterett.

Høyesterett har nå opphevet lagmannsrettens og tingrettens dommer for de tiltalepostene der bevisvurderingen under skyldspørsmålet var henvist til ankeforhandling. Dommen er avsagt under dissens. Flertallet i Høyesterett fant at det «ikke er forenlig med kravene til rettferdig rettergang at lagmannsretten kan avsi realitetsdom i skyldspørsmålet mot en avdød person.» Flertallet mente at lagmannsretten i dette tilfellet, der det var anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og tiltalte er død, skulle ha opphevet tingrettens fellende dom. Flertallet fant det likevel klart at det ikke kunne avsies frifinnelsesdom.

Høyesteretts mindretall mente at de etterlatte har rett til å få prøvd skyldspørsmålet på nytt, og at ankebehandlingen kan munne ut i frifinnelse, opphevelse eller domfellelse. Mindretallet mente at dette ikke ville være i strid med internasjonale rettskilder og blant annet at automatisk opphevelse av straffedommen kunne «virke krenkende overfor fornærmede eller fornærmedes etterlatte».

Domfellelsen av Kristoffersen for tre grove bedragerier på til sammen 200 millioner kroner, som var endelig avgjort ved Eidsivating lagmannsretts dom 21. juni 2013 og Høyesteretts beslutning 31. oktober 2013, blir imidlertid stående. Det samme gjelder et grovt bedrageri på 575 millioner kroner pådømt ved Eidsivating lagmannsretts dom 30. mars 2014, og som ikke var omfattet av Høyesteretts opphevelse. Høyesteretts avgjørelse får heller ikke betydning for lagmannsrettens pådømmelse av erstatningskravene fra de bedratte bankene på til sammen nærmere 1,2 milliarder kroner.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Espen Haug, tlf 488 87 966.