Domfelte ble i tingretten dømt til åtte års fengsel, hvorav to år betinget, for en rekke brudd på verdipapirhandelloven, grovt skattesvik for 206 millioner kroner samt grov økonomisk utroskap. Han ble også ilagt en bot på fem millioner kroner og måtte tåle inndragning på drøye ni millioner kroner.

Hva gjelder anken om lovanvendelsen har lagmannsretten funnet at markedsmanipulasjonsbestemmelsen kan benyttes i konkurrens med meldepliktsbestemmelsen, at unnlatelse av å melde kan, som i dette tilfellet, anses for å være markedsmanipulasjon, og at dagjeldende bestemmelse ikke krevde kurspåvirkningshensikt.  Domfeltes lovanvendelsesanke ble derfor å forkaste.

Lagmannsretten fant ikke grunn til å redusere varigheten av fengselsstraffen, men med bakgrunn i tidsforløpet siden tingrettsdommen samt domfeltes helsetilstand, ble ytterligere ett år av straffen gjort betinget. Inndragningsbeløpet ble også noe redusert.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Thomas Skjelbred, tlf 915 95 376.