Den 24. juli 2018, i forbindelse med offentliggjøringen av kvartalsrapporten for andre kvartal 2018, la selskapets ansatte ut kvartalsrapporten på Norsk Hydro ASAs server, slik at det var mulig å få tilgang til denne ved å gjette den fullstendige URL-adressen basert på tidligere offentliggjøringer av kvartalsrapporter. På denne måten fikk Dagens Næringsliv tilgang til kvartalsrapporten, og publiserte en artikkel med opplysninger fra denne forut for selskapets offentliggjøring av rapporten.

Norsk Hydro ASA oppdaget forholdet samme morgen og varslet selv Oslo Børs umiddelbart, som senere oversendte saken til Finanstilsynet. ØKOKRIM mottok anmeldelse fra Finanstilsynet 11. juni 2019, og besluttet å iverksette etterforsking.

Etterforskingen av forholdet resulterte i at Økokrim den 29. mai i år, besluttet å unnlate påtale mot Norsk Hydro ASA for overtredelse av verdipapirhandellovens § 3-4 annet ledd for brudd på plikten til å behandle innsideinformasjon slik at den ikke kommer i uvedkommendes besittelse.

- En påtaleunnlatelse er en konstatering av straffeskyld, men hvor påtalemyndighetene etter en samlet vurdering har besluttet å avslutte straffesaken uten å reise tiltale. Saken er nå rettskraftig avgjort, og blir registrert i strafferegisteret i likhet med rettskraftige forelegg og dommer, sier politiadvokat Daniel Sollie.

Et av formålene bak reguleringen av informasjonshåndtering i verdipapirmarkedet er å sikre tilliten til det norske verdipapirmarkedet. Reglene om håndtering av innsideinformasjon bidrar til å forhindre at opplysningene kan misbrukes, og etterlevelse av disse er sentralt for å forebygge markedsmisbruk.

Kontaktperson hos ØKOKRIM:
Politiadvokat Daniel Sollie, 941 21 000 / daniel.sollie@politiet.no.