Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til, var om et advokatkontor er forpliktet til å utlevere til ØKOKRIM utskrift av klientkonto som viser mottaker av enkelte pengeoverføringer. ØKOKRIM har mistanke om at det er utbytte av straffbart forhold som er overført via klientkontoen. Problemstillingen dukket opp i forbindelse med etterforskingen av en ØKOKRIM-sak og gjelder utleveringspålegg etter straffeprosesslovens § 210.

Høyesterett konkluderer at opplysninger om pengeoverføringer som skjer som ledd i en advokats egentlige virksomhet, omfattes av advokaters taushetsplikt. Opplysningene kan dermed ikke utleveres til ØKOKRIM, jamfør straffeprosesslovens § 210, jamfør § 119.

I kjennelsen heter det at ”dersom det skulle vise seg at de rettslige rammer for å pålegge advokater å gi opplysninger om mulige straffbare forhold er for snevre, vil det være lovgivers oppgave å vurdere om rettstilstanden bør endres”.

Høyesterett uttaler også at navnet på advokatkontorets klient - her mottaker av pengene - i et egentlig advokatoppdrag, må anses for å være omfattet av taushetsplikten.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 15 460.