Privatpersoner og bedrifter utsettes for en lang rekke bedragerier med ulike modus og grensesnitt. I denne rapporten forsøker vi å kartlegge omfanget for flere av disse og vurdere trusselen de utgjør fremover.

Hovedpunkter i rapporten:

• Sosial manipulering og identitetstyveri er en bakenforliggende faktor i flere av de ulike formene for bedrageri. Det menneskelige elementet er, og vil alltid være, sårbart for manipulering.

• Forebyggende arbeid og tekniske/fysiske sikkerhetstiltak anses å gi en betydelig gevinst i arbeidet med å hindre bedrageri av privatpersoner.

• Myndighetenes tiltak for å begrense smitten av koronaviruset har medført at mange har vært mer alene enn ellers. Dette antas å ha påvirket enkelte bedrageriformer, slik som investering- og kjærlighetsbedrageri, i negativ retning.

• Det er meget sannsynlig at bedrageri mot privatpersoner vil bli et større problem i årene fremover. Koronapandemien antas å ha fungert som en katalysator for dette da den har akselerert digitaliseringen av samfunnet. Investeringsbedrageri anses å være den mest alvorlige bedrageriformen mot privatpersoner.

• Direktør- og fakturabedrageri anses å være den mest alvorlige bedrageriformen mot næringslivet.

• Det varierer imellom de ulike bedrageriformene om bedragerne er norske eller utenlandske. Ved fakturabedrageri mot foretak er det nordmenn som står bak en del falske fakturaer som er tilpasset norske forhold, mens det er aktører i utlandet som ofte står bak massebedrageriene eller de svært sofistikerte modusene. Ved kreditt- og lånebedrageri samt forsikringsbedrageri virker de kriminelle å være utelukkende nordmenn eller personer som befinner seg i Norge.

• Ved bedrageri mot privatpersoner virker det i hovedsak å være organiserte kriminelle grupperinger i utlandet som står bak. De bruker gjerne ofrene som pengemuldyr i tillegg til å bedra dem. Dette er spesielt aktuelt innenfor kjærlighetsbedrageri. I den grad nordmenn står bak bedragerier mot privatpersoner så er det som oftest ved pyramidespill eller ved nettbankbedrageri hvor det at offeret snakker med noen som er norsktalende kan være overbevisende nok til at de gir fra seg bankopplysninger.

• Investeringsbedrageri vil trolig forbli den største trusselen i sommer. I mange tilfeller blir folk bedratt når de har fri.

Les hele rapporten her

Kontaktperson hos Økokrim:
Ellen Cecilie Eriksen
kommunikasjonsansvarlig
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
tlf: +47 23 29 10 30