I denne temarapporten beskrives profesjonelle aktører som har nøkkelroller i samfunnet som innebærer høy grad av tillit og med liten ekstern kontroll. Disse har ofte god innsikt og forståelse for regelverket, og hvordan man kan omgå dette.

Tilgang eller evne til å påvirke profesjonelle aktører er ofte en forutsetning for at enkelte typer kriminalitet lykkes og ikke avdekkes av politi og kontrolletater. Tilsvarende er konsekvensen ofte større for samfunnet da misbruk av denne posisjonen og tilliten undergraver folks tiltro til vår samfunnsmodell og den rollen disse profesjoner har.

Hovedpunkter fra rapporten:

  • I flere av sakene, og på tvers av profesjoner, er det nære bånd mellom de profesjonelle aktørene og sentrale aktører i det kriminelle miljøet. Bekjentskapet går ofte langt tilbake i tid og samarbeidet har vart over flere år.
  • Samarbeidet er organisert og bærer preg av å være systematisk. Det er meget sannsynlig at noen profesjonelle aktører inngår i større kriminelle nettverk.
  • Informasjonstilfanget til politiet tilsier at det særlig er advokater i mindre foretak som er omhandlet med kriminell virksomhet og tilrettelegging av kriminalitet. Dette skyldes sannsynlig at det er lavere oppdagelsesrisiko enn i store advokatforetak.
  • Regnskapsforetak som utelukkende tilbyr sine tjenester til kriminelle aktører fungerer meget sannsynlig som tilretteleggere for deres kriminelle virksomhet.
  • Det er sannsynlig at revisorer som velger å forbli i rollen som revisor når regnskapet har vært mangelfullt over en lengre periode, aktivt bistår de kriminelle.
  • Det er meget sannsynlig at flere eiendomsmeglere bedriver systematisk og organisert økonomisk kriminalitet, eller tilrettelegger for dette. Dette vil i hovedsak være som hvitvasking via eiendom eller ved å muliggjøre høyere boliglån eller boligkreditt ved å benytte forfalskede dokumenter.
  • Flere ansatte i bankforetak som er omhandlet med tilrettelegging for innvilgelse av lån på uriktig grunnlag, knyttes til kjente kriminelle aktører. Det er sannsynlig at bankansatte i noen tilfeller selv forfalsker dokumentasjon for å kunne innvilge lån.
  • Det er meget sannsynlig at flere leger tar seg betalt for å skrive ut fiktive sykemeldinger, noe som gjør at de erverver seg ulovlig inntekt og at stønader blir utbetalt på uriktig grunnlag. Det er også meget sannsynlig at enkelte leger og sykepleiere underslår reseptbelagt medisin som de videreselger.

Les hele rapporten i pdf her

Kontaktperson hos Økokrim:
Ellen Cecilie Eriksen
kommunikasjonsansvarlig

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
tlf: +47 23 29 10 30