1. Hvem er rapporteringspliktig til Økokrim?

Hvitvaskingslovens § 4 gir en oversikt over hvem som faller inn under loven:

(1) Loven gjelder for følgende juridiske personer:

a) bank
b) kredittforetak
c) finansieringsforetak
d) Norges Bank
e) e-pengeforetak
f) foretak som driver valutavirksomhet
g) betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester
h) verdipapirforetak
i) forvaltningsselskap for verdipapirfond
j) forsikringsforetak
k) foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling
l) verdipapirsentraler, i tilfeller der verdipapirsentraler ikke benytter ekstern kontofører som er rapporteringspliktig. For kontohavere og utstedere som har ekstern kontofører som er rapporteringspliktig, er det kontoføreren som er rapporteringspliktig.
n) forvalter av alternative investeringsfond
o) låneformidlingsforetak

(2) Loven gjelder også for følgende juridiske og fysiske personer i utøvelsen av deres yrke:

a) statsautoriserte og registrerte revisorer, godkjente revisjonsselskaper og revisorer som er ansvarlig for revisjon av regnskap for kommune, fylkeskommune eller kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. Tilbyr personer eller foretak som nevnt i første punktum virksomhetstjenester, er de uansett underlagt loven på dette grunnlaget.
b) autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskaper. Tilbyr personer eller foretak som nevnt i første punktum virksomhetstjenester, er de uansett underlagt loven på dette grunnlaget.
c) advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig rettshjelp, når de på klientens vegne utfører finansiell transaksjon eller en transaksjon som gjelder fast eiendom, eller når de bistår ved planlegging eller utføring av transaksjon for klient i forbindelse med

 1. kjøp og salg av fast eiendom eller virksomhet
 2. forvaltning av en klients penger, verdipapir eller andre aktiva
 3. åpning eller forvaltning av bank- eller verdipapirkonto
 4. fremskaffelse av nødvendig kapital til opprettelse, drift eller ledelse av selskap
 5. opprettelse, drift eller ledelse av selskap, fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse, herunder utenlandsk trust eller tilsvarende juridisk arrangement​​

d) eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak
e) tilbydere av virksomhetstjenester
f) personer med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester
g) tilbydere av spilltjeneste

(3) § 5 gjelder for forhandlere av gjenstander

Les mer om beløpsgrense for kontantvederlag her (lenke)

(4) Når rapporteringspliktige fysiske personer etter annet ledd er ansatt i rapporteringspliktige juridiske personer etter samme ledd, er det bare den juridiske personen som er underlagt reglene i loven om risikovurdering, rutiner, internkontroll, opplæring og varsling.
(5) Departementet kan i forskrift gi regler som gir loven anvendelse for foretak som formidler finansiering ved donasjon, og for vekslingsplattformer og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

(6) Departementet kan i forskrift gi regler om lovens anvendelse for agenter av utenlandske betalingsforetak, herunder gjennomføring av tilsyn og ileggelse av sanksjoner.

(7) Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra bestemmelsene i loven for rapporteringspliktige som driver sporadisk eller svært begrenset finansiell aktivitet og for tilbydere av spilltjenester.

2. Hva skal rapporteres?

Rapporterering til Økokrim skal inneholde utfyllende opplysninger om grunnlaget for mistanken, om undersøkelsene og transaksjonene i tillegg til personalia og kundeforhold for den eller de som det rapporteres på. Kopi av dokumentasjon for det mistenkelige forholdet vedlegges.

Opplysninger som oversendes etter hvitvaskingsloven § 26 skal så vidt mulig inneholde beskrivelse av bakgrunnen for mistanken, herunder opplysninger om mistenkte, om eventuelle tredjepersoner, eventuelle kontoopplysninger og opplysninger om bevegelser på konto, opplysninger om transaksjonens art og størrelse og hvorvidt transaksjonen er gjennomført samt til hvem midlene skal overføres og midlenes opprinnelse. Opplysninger vedrørende rapporteringspliktiges oppfølgning av kundeforholdet bør i tillegg oversendes. Som supplement til opplysningene bør relevante dokumenter vedlegges eller ettersendes. Det gjøres oppmerksom på at relevante og grundige undersøkelser ikke er i strid med avsløringsforbudet etter hvitvaskingsloven §28.

Dersom det er nye opplysninger knyttet til tidligere sendt MT-rapport skal rapporten referere til MTR ID eller Altinn referansen.

MT-rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

 • Grunnlag for MT-rapporten (hvorfor rapporteres det)
 • Transaksjonens referansenummer - melders egen referanse
 • Dato for transaksjon
 • Transaksjonens retning – sendt eller mottatt
 • Transaksjonens destinasjon (land)
 • Type transaksjon, formål og beskrivelse
 • Beløp (NOK)
 • Beløp (annen valuta)
 • Impliserte personers (objekt det rapporteres på) fornavn og etternavn
 • Impliserte personers fødsels- og personnummer
 • Impliserte personers adresse, telefon, arbeid og nasjonalitet dersom dette er kjent
 • Impliserte personers identifikasjonsdokument
 • Impliserte firma (navn, organisasjonsnummer, adresse)
 • Andre tilknyttede personers fornavn, etternavn og adresse, fødsels- og personnummer dersom dette er kjent

3. Når skal det rapporteres?

Dersom rapporteringspliktige avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser (jfr. hvitvaskingsloven § 25). Dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige oversende opplysninger til Økokrim om forholdene (jfr. hvitvaskingsloven § 26) i en MT-rapport så fort som mulig. Vi minner om at terskelen for å rapportere etter hvitvaskingsloven er lav og når adekvate undersøkelser etter hvitvaskingslovens § 25 ikke avkrefter den mistanken som er oppstått vil rapporteringen etter lovens § 26 normalt være neste steg.

MT-rapport er ikke en anmeldelse

Oversendelse av en MT-rapport ikke er en politianmeldelse. Formålet med rapporteringsplikten er å gjøre det enklere å avdekke profittmotivert kriminalitet og å hindre at finansinstitusjoner og andre rapporteringspliktige misbrukes i hvitvaskingssammenheng. De rapportene Økokrim mottar, blir analysert ved EFE. Opplysningene i rapportene bearbeides for å gjøre dem tilgjengelig for sentrale og lokale politiorganer, andre kontrollmyndigheter, eller andre lands hvitvaskingsenheter. De bearbeidede opplysningene videreformidles så i form av etterretningsrapporter, analyser eller anmeldelser.

Rapportene Økokrim mottar fra rapporteringspliktige danner derfor et grunnlag for mulighetene til å kunne avdekke denne type kriminalitet. De impliserte i rapporten får ikke, og skal ikke ha, informasjon om at vedkommende er rapportert til EFE ved Økokrim. Det er først når det er åpnet straffesak og personen får status som mistenkt, at vedkommende får vite om at det foretas undersøkelser.

4. Krav til god rapportering

1) Kvalitetskontroll

Les nøye gjennom MT rapporten før den sendes inn

2) Er det redegjort for hva som er mistenkelig?

Er det redegjort for hva man mener er mistenkelige forhold, eller er det bare ramset opp en rekke transaksjoner mellom personer og selskaper? Vi mottar en del MT-rapporter der de rapporteringspliktige starter med å beskrive kundeforholdet og diverse selskaper/personer man mener kunden er i kontakt med. Det foretas så en beskrivelse av en rekke transaksjoner mellom aktørene, men det kommer aldri noe redegjørelse for hva man mener er mistenkelig. I en del tilfeller blir det da vanskelig å se hva den rapporteringspliktige egentlig har funnet mistenkelig.

3) Midlenes opprinnelse og formål

Rapporteringspliktige skal så langt det er mulig bekrefte /avkrefte midlenes opprinnelse og transaksjonens formål, herunder følge transaksjonene fra/til andre finansieringsinstitusjoner.

4) Hvem, hva, hvor, når og hvordan?

Gå gjennom MT-rapporten og kontroller at alle hvem, hva, hvor, når mv. er beskrevet og identifisert. Vi mottar en del MT-rapporter av denne typen: «Kunden har den senere tid satt inn store beløp på kontoen til firmaet sitt». I denne ene lille setningen er det flere uavklarte forhold:

 1. Hvem er kunden?
 2. Hva menes med den senere tid? (siste uke, siste mnd., siste år?)
 3. Hva menes med store beløp? (100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000?)
 4. Hvilken konto?
 5. Hvilket firma?
 6. Hvem har disposisjonsrett til kontoen?

Slik kunne man ha beskrevet dette: «Peder Ås har i perioden januar t.o.m. juni 2017 satt inn ca. 1 million på kontonr. 5555.55.55555 tilhørende sitt firma, Peder Ås Bygg». Peder Ås er eneste som har disposisjonsrett på nevnte konto.

Konklusjon – Eksempler på ord og uttrykk som bør unngås:

 • Kunden
 • Den senere tid
 • Store beløp
 • Firmaet sitt
 • Kontoen sin
 • Sin ektefelle/samboer (far, mor, bror mv.)
 • Tidligere
 • Senere
 • I går

5) Informasjon om kundekontakt

Informasjon om kundekontakt kan være en viktig del av grunnlaget til rapporten, for eksempel kundens svar på spørsmål fra rapporteringspliktige og kundens oppførsel.

6) Knytinger

Det er viktig å registrere knytinger som retter seg mot det mistenkelige (personer, organisasjoner, konto og betalingskort).

7) Vedlegg

Legg ved alle relevante filer – eksempelvis: kontoutskrift, ID dokumenter, IP-adresse, kjøpskontrakter o.l.
Eksemplene er ikke uttømmende. Alle relevante vedlegg med god kvalitet blir godt tatt imot.   

5. Hvordan rapportere i Altinn?

Rapporter om mistenkelige forhold (MT-rapport) sendes elektronisk. Det er tilrettelagt for sikker elektronisk overføring av opplysninger til Økokrim via Altinn.

Det er to fremgangsmåter for rapportering via Altinn. Dette kan skje på følgende måter:
 1. Manuell utfylling av skjema via Altinn.no: Dette er den vanligste formen for rapportering som de fleste rapporteringspliktige benytter. For mer informasjon se www.altinn.no
 2. Via sluttbrukersystem: Rapportering via sluttbrukersystem er et alternativ for rapporteringspliktige som sender inn opplysninger til Økokirm ofte i stort volum.

For mer informasjon se integrasjon av sluttbrukersystem mot Altinn

Hvem kan rapportere – Roller i Altinn

For å kunne fylle ut og sende inn det elektroniske skjemaet i Altinn må du ha fått forhåndstildelt en rolle som rapporteringspliktig. De som kan ha en slik rolle er:

 • innehaver av virksomhet
 • daglig leder i virksomhet
 • styreleder for virksomheter
 • styremedlem og deltaker i virksomhet
 • norske representanter for utenlandske selskaper som er registrert i Enhetsregisteret

Dersom du ikke har fått forhåndstildelt en rolle, må du be en av personene i ditt foretak som er nevnt i punktlisten ovenfor om å delegere en slik rolle til deg.

Teknisk brukerstøtte

Dersom du har problemer med tilgang, kontakt Altinn Brukerservice på tlf. 75 00 60 00.

Faglig brukerstøtte

Det følger en veiledning til postene som skal fylles ut, hjelpeteksten får du frem ved å trykke på ?. Ved behov for ytterligere assistanse vedrørende innhold, kontakt EFE på tlf. 23 29 14 05.

Alternativ rapportering

Dersom elektronisk rapportering via Altinn ikke lar seg gjennomføre, kontakt FIU ved Økokrim, og be om tilretteleggelse for alternativ rapportering.