Dommen behandler den tidligere styrelederens befatning med kjøp av skip og skipsutstyr til selskaper i konsernet og med lån opptatt i banker til finansiering av disse transaksjonene. I tillegg gjelder dommen kommisjoner styrelederen beregnet seg på transportinntekter for skipene, samt blant annet en rekke regnskapsforhold.
Tingretten legger til grunn at styrelederens befatning med kjøp av skip og skipsutstyr, som innebar at utenlandske selskaper han var involvert i ble beriket, ikke var illojal mot datterselskapene i det norske konsernet. Derimot kom retten til at han hadde begått strafferettslig utroskap mot flere av datterselskapene ved å la deler av transportinntektene gå til utenlandske selskaper han var involvert i.
Styrelederen ble også dømt for forsettlig å ha holdt tilbake sentrale opplysninger i regnskapene til Tordenskjold ASA, for å ha medvirket til ansattes skattesvik og for å ha betalt bestikkelser til en banksjef.
Straffen er vesentlig mildere enn hva påtalemyndigheten påsto. Retten tok heller ikke påtalemyndighetens krav om inndragning til følge, men idømte erstatning til en av bankene.
Tidligere er en befraktningssjef og en administrerende direktør i samme selskap, samt en tidligere banksjef, dømt til fengselsstraffer i samme sakskompleks.
Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157