Rederiet er bøtelagt for at noen fra et av deres skip pumpet direkte ut i Nordsjøen 12 m3 inneholdende oljeholdige blandinger og, senere fra samme skip, slapp urenset olje ut i sjøen i over bord-røret fra oljevannsseparatoren. Utslippene skjedde i 2004 og 2005, henholdsvis i Nordsjøen og ved innseiling til Rotterdam i Nederland. Begge utslippene ble ansett å være alvorlig da det skjedde i et, i henhold til den internasjonale avtalen MARPOL, såkalt spesielt område hvor det marine miljøet er svært sårbart og skadepotensialet derfor større ved slike utslipp. Rederiet ble også bøtelagt for, i forbindelse med drift av virksomheten, å ha unnlatt å identifisere risiki og problemer knyttet til forurensning av det marine miljø samt å iverksette tiltak med tanke på dette.

Det har i mange år vært et betydelig miljøproblem at skipsfarten har medført denne type utslipp, noe som blant annet er bakgrunnen for at det er inngått internasjonale avtaler på området. Det er derfor viktig å håndheve regelverket.

Ved fastsettelse av boten ble det bl.a. lagt vekt på at rederiet ikke hadde noen vinning av utslippene eller at utslippene ikke var en bevisst handling fra selskapets side.

Boten er vedtatt.

Kontaktperson i Økokrim: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.